Alnatura jubileumi nyereményjáték szabályzat


1. A nyereményjáték szervezője

A nyereményjáték szervezője a Müller Drogéria Magyarország Bt. (székhely: 1117 Budapest, Prielle Kornélia utca 8/a., Cégjegyzékszám: 01-06-776933, Adószám: 22367488-2-44) (a továbbiakban: Szervező)

2. A nyereményjátékban résztvevő személyek

A nyereményjátékban részt vehet minden 16. életévét betöltött természetes személy, aki valós e-mail címmel rendelkezik, továbbá aki a nyereményjáték időtartama alatt érvényes lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik Magyarországon (a továbbiakban: „Résztvevő”) és a játékban feltett kérdésre helyesen adják meg a választ. 

A következő személyek nem lehetnek a nyereményjáték Résztvevői:

- a Szervező valamint a Szervezővel azonos cégcsoporthoz tartozó társaságok munkavállalói vagy személyzetének bármely tagja, aki közvetve vagy közvetlenül érintett a nyereményjáték létrehozásában, megtervezésében, megszervezésében, lebonyolításában vagy promóciójában;
- a fent említett munkavállalókkal egy háztartásban élők (például rokoni vagy nem rokoni kapcsolatban lévők, felmenők, leszármazók, házastársak, jegyesek, lakótársak, testvérek).

Amennyiben a Résztvevő a nyereményjátékhoz tartozó regisztrációs űrlapot (megszólítás, keresztnév, vezetéknév, e-mail cím, utca/házszám, irányítószám, település, ország, a helyes válasz) hiányosan tölti ki, az a részvétel érvénytelenségét vonja maga után.

3. A nyereményjáték időtartama

A nyereményjáték 2021.10.04-10.17-ig tart. A nyereményjáték kezdő- és utolsó napja is beleszámít a nyereményjáték időtartamába. A nyereményjáték online felületének végleges lezárásának ideje 2021.10.17. 23:59 óra.


4. A nyereményjáték menete
A nyereményjátékban azon 16. életévüket betöltött természetes személyek vesznek részt, akika nyereményjáték időtartama alatt a Müller Drogéria Magyarország Bt. honlapján (www.mueller.co.hu) az erre az alkalomra feltöltött regisztrációs űrlapot kitöltik és elektronikusan elküldik a Müller Drogéria Magyarország Bt.-nek. A regisztráció során a következő adatok kitöltésére van szükség: megszólítás, keresztnév, vezetéknév, e-mail cím, ország, irányítószám, település, közterület neve, típusa (pl. utca, tér, köz stb.) házszám, a helyes válasz.
A Résztvevőnek az űrlap alján elhelyezett biztonsági mezőt (Captcha) is ki kell töltenie oly módon, hogy helyesen begépeli a Captcha képen látható kódot.

A regisztráció véglegesítéséhez a Résztvevőnek kifejezetten el kell fogadnia a nyereményjáték játékszabályzatát, továbbá hozzájárulását kell adnia személyes adatainak a nyereményjáték Adatkezelésitájékoztatója szerinti kezeléséhez. és.

A Játékszabályzat elfogadása, illetve az adatkezelési hozzájárulás a regisztrációs oldalon elhelyezett jelölőnégyzetre való kattintással lehetséges, azok tartalma a jelölőnégyzet mellett elhelyezett linkekre történő kattintással érhető el. Az Adatkezelési tájékoztató elérhető az alábbi linken keresztül is: https://www.mueller.co.hu/vallalat/adatvedelem/nyeremenyjatekok-adatvedelmi-szabalyzata/

A jelölőnégyzet bejelölésével a Résztvevő nyilatkozik, hogy a Játékszabályzat és az Adatkezelési tájékoztató tartalmát megismerte. A Játékszabályzat elfogadása és az adatkezelési hozzájárulás hiányában a nyereményjátékban való részvételre nincs lehetőség.

A Résztvevőnek lehetősége van továbbá a Müller hírlevelére is feliratkozni az erre vonatkozó jelölőnégyzetre kattintással. A hírlevélre feliratkozás azonban nem feltétele a nyereményjátékban való részvételnek.

Egy Résztvevő a nyereményjáték időtartama alatt csak egy alkalommal küldhet be elektronikus úton megfejtést.

Amennyiben Résztvevő többször is regisztrálja magát a nyereményjátékra, úgy a játékból kizárásra kerül.

A nyertesek sorsolása a játék lezárását követő 2. munkanapon, azaz október 19-én történik.

5. A nyeremények

A nyeremények sorsolása, így a nyertesek és pótnyertesek kiválasztása október 19-én, véletlenszerű sorsolás útján történik.

A nyereményről való értesítés céljából a nyertesek listája közzétételre kerül a Müller Drogéria Magyarország Bt. honlapján, feltüntetve a nyertesek nevét és települését. A nyertesek listája 2021.10.20. napján lesz elérhető. A pótnyertesek listája nem kerül közzétételre.

A nyerteseknek a Müller Drogéria Magyarország Bt. legkésőbb a sorsolás követő 1-2 napon belül értesítést küld. A weboldalon regisztráló nyertesek  Értesítése első körben e-mailen keresztül  történik. Amennyiben az első  kapcsolatfelvétel sikertelenúgy másodszorra telefonon történik meg a nyertesek értesítése.
A nyeremény cseréje, ajándékkártyára vagy készpénzre történő átváltása nem lehetséges.

Abban az esetben, ha a Szervező a nyertessel a kisorsolását követő 30 napon belül nem tudja felvenni a kapcsolatot, vagy ha a Résztvevő nem reagál a részére küldött postai vagy e-mail útján küldött értesítésre, ezt a Szervező a nyereményről való kifejezett lemondásnak tekinti, és fenntartja a jogot arra, hogy kizárja a nyertest az aznapi sorsolásból és a nyereményt a sorsolás napján kisorsolt pótnyertesnek ítélje. A Szervező a jogosan kizárt nyertessel szemben semmilyen felelősséggel vagy elszámolási kötelezettséggel nem tartozik.

A nyeremény a nyertes személyéhez kötött. A nyereményeket a sorsolást követő 10 napig lehet követelni, ezt követően a fentiekben részletezettek szerint, a nyeremény a pótnyertest illeti.

A nyertes az általa nem követelt nyereményeket a sorsolás napját követő 10. nap elteltével elveszíti, és azokat a pótnyertesek kapják, akik legfeljebb a nyereményjáték első napjától (2021.10.04-től) számított 2. hónap végéig követelhetik a nyereményüket.

A nyereménytárgyakat a Müller Drogéria kézbesíti vagy kézbesítteti a nyertesnek. A nyeremények kézbesítéséhez elengedhetetlenül szükséges a Résztvevő értesítési adatainak hiánytalan és pontos megadása. A Müller Drogéria a nyereményt legfeljebb két alkalommal postázza.

A nyeremény kézbesítése során felmerülő hibákért vagy hiányosságokért, kérjük, hogy panaszával a kézbesítő vállalkozást keresse.

Nyeremények: 5 db Alnatura termékcsomag

6. Személyi jövedelemadó, és egyéb költségek

A nyereményeket terhelő személyi jövedelemadó és egyéb járulékfizetési kötelezettséget a Szervező viseli.

7. Felelősség

A Szervező nem felel semmilyen közvetlen vagy közvetett kárért, amely a nyereményjáték szervezése vagy az abban való részvétel során, továbbá a nyeremény kapcsán merült vagy merülhet fel, függetlenül az ilyen kár okától vagy következményeitől, így különösen az alábbiak által okozott károkat:

  • a Résztvevő által megosztott tartalom vagy személyes adat;
  • az internetcsatlakozás hibája, a telekommunikációs hálózat bármely egyéb hibája, hardware vagy software hiba, az internetszolgáltatókkal kapcsolatos problémák, vírusok által okozott problémák, bármely típusú műszaki problémák, adatfeltörés (hackelés), bírósági döntések vagy kötelező szabályok;
  • vis major (különös tekintettel pandiémia okozta szükséghelyzetekre, szükségállapotokra) , harmadik személy rosszhiszemű közbeavatkozása, a csatlakozással kapcsolatos hibák, vagy bármely hiba, amely a Szervező ellenőrzési körén kívül esik, és a Szervező amiatt nem észleli a Résztvevő regisztrációját, vagy arról nem értesül;
  • a nyereményjáték Játékszabályzatának módosítása vagy a nyereményjáték érvénytelenítése.

A Szervező nem felel, ha a nyertes bármely okból nem veszi át a postázott küldeményt, sem akkor, ha a nyertes nem tájékoztatja a Szervezőt megfelelő időben címének esetleges változásáról. A Szervező továbbá nem felelős a nyereményekért, amelyeket bármely egyéb, rajta kívülálló körülmény következtében nem tud kézbesíteni.

 8. Vitarendezés

A nyereményjáték jelen Játékszabályzatával kapcsolatos minden panaszt és egyéb dokumentumot, észrevételt a Szervező postacímére (lásd 5/b. pontban), vagy az info@mueller.co.hu e-mail címre kell megküldeni.

Amennyiben a nyereményjáték jelen Játékszabályzatának értelmezése kapcsán bármely jogvita felmerül, a Résztvevő és a Szervező köteles egymással egyeztetni a vita békés rendezése érdekében.

Amennyiben a nyereményjáték Játékszabályzatának bármely rendelkezése jogsértő, érvénytelen vagy kikényszeríthetetlen vagy azzá válik, ezen jogsértés, érvénytelenség vagy kikényszeríthetetlenség nem befolyásolja a nyereményjáték Játékszabályzata más rendelkezésének érvényességét vagy kikényszeríthetőségét. A nyereményjáték Játékszabályzatának többi rendelkezése továbbra is teljes mértékben alkalmazandó marad.

A magyar bíróságok illetékesek minden olyan jogvitában, amely a nyereményjáték Játékszabályzatának, a nyereményjátéknak vagy bármely egyéb, a Résztvevők és a Szervező közötti kapcsolat létrejötte, érvényessége, a nyereményjáték rendelkezéseinek való megfelelés, illetve azok kikényszerítése és értelmezése kapcsán merül fel.

Budapest, 2021.10.04.