Adventi kalendárium nyereményjáték szabályzat


1. A Nyereményjáték szervezője

Az Adventi kalendárium nyereményjáték (a továbbiakban: „Nyereményjáték”) szervezője a Müller Drogéria Magyarország Bt. (székhely: 1117 Budapest, Prielle Kornélia utca 8/a., Cégjegyzékszám: 01-06-776933, Adószám: 22367488-2-44 a továbbiakban: „Szervező”).

2. A Nyereményjáték tárgya, lebonyolítása

A Nyereményjáték időtartama alatt a Szervező www.mueller.co.hu  domain alatti honlapján (a továbbiakban: „Honlap”) az adventi kalendárium napjainak megfelelően  minden nap egy kvízkérdést tesz fel a Szervező termékeivel összefüggésben. Az adott napra vonatkozó kvízkérdést a Szervező legkésőbb az adott játéknap 0:00 órától teszi közzé, feltüntetve az adott kvízkérdés megválaszolásának határidejét is. 

A Nyereményjátékban részt vehet minden 16. életévét betöltött természetes személy, aki valós e-mail címmel rendelkezik, továbbá aki a nyereményjáték időtartama alatt érvényes lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik Magyarországon, ahol a nyereményének átvétele biztosított (a továbbiakban: „Résztvevő”).  

A Nyereményjátékban való részvételhez az szükséges, hogy a Résztvevő a kvízkérdés érvényességi idején belül 
- a Honlapon erre a célra rendelkezése álló regisztrációs űrlapot a rá vonatkozó alábbi személyes adataival hiánytalanul, valós módon kitöltse: keresztnév, vezetéknév, e-mail cím, ország, irányítószám, település, közterület neve, típusa (pl. utca, tér, köz stb.) házszám;
- a kérdésre vonatkozó helyes választ pontosan feltüntesse;
- a Nyereményjáték jelen játékszabályzatának elfogadását pipával jelölje;
- a Nyereményjátékkal összefüggő személyes adatkezeléshez való hozzájárulását az erre vonatkozó mező pipálásával megtegye; továbbá
- a regisztrációs űrlap alján elhelyezett biztonsági mezőt (Captcha) az ott látható kód helyes feltüntetésével kitöltse.

A helytelenül vagy valótlanul megadott adatokért kizárólag a Résztvevő felelős. Amennyiben a Résztvevő a regisztrációs űrlapot hiányosan vagy nyilvánvalóan valótlan adatokkal tölti ki, az regisztrációja érvénytelenségét vonja maga után.

A Nyereményjátékban való részvétel kizárólag a jelen Játékszabályzat és a Nyereményjáték Adatkezelési tájékoztatójában meghatározott feltételek szerinti adatkezeléshez való hozzájárulás alapján lehetséges. Adatkezelési tájékoztató elérhető az alábbi linken keresztül is: https://www.mueller.co.hu/vallalat/adatvedelem/nyeremenyjatekok-adatvedelmi-szabalyzata/adventi-kalendarium-nyeremenyjatek-adatvedelmi-szabalyzata/

A regisztrációs űrlap kitöltése során a Résztvevőnek lehetősége van továbbá a Müller hírlevelére is feliratkozni az erre vonatkozó jelölőnégyzetre kattintással. A hírlevélre feliratkozás azonban nem feltétele a Nyereményjátékban való részvételnek.

Szervező a játéknapra vonatkozó kérdésre helyesen válaszolók között sorsolással dönt az adott játéknap nyerteséről, aki az adott napi nyereményre válik jogosulttá.  A nyertesek sorsolása a játéknapot követő második munkanapon történik.

Az adott napi kérdéshez tartozó Nyereményjátékban való részvételhez akkor is szükséges a regisztrációs űrlap kitöltése, ha a Résztvevő a Nyereményjáték időtartama alatt korábbi játéknapon már küldött be regisztrációs űrlapot. A korábbi játéknapok nyertesei szabadon részt vehetnek a további játéknapokon is. Egy játéknapon egy Résztvevő csupán egy regisztrációval vehet részt, az adott napi kérdésre többször válaszolók a játékból kizárásra kerülnek.

Az összeférhetetlenség elkerülése végett a következő személyek nem lehetnek a Nyereményjáték Résztvevői:
- a Szervező, valamint a Szervezővel azonos cégcsoporthoz tartozó társaságok azon munkavállalói vagy személyzetének bármely olyan tagja, aki közvetve vagy közvetlenül érintett a Nyereményjáték létrehozásában, megtervezésében, megszervezésében, lebonyolításában vagy promóciójában;
- a fent említett munkavállalókkal, személyzeti tagokkal egy háztartásban élők (például rokoni vagy nem rokoni kapcsolatban lévők, felmenők, leszármazók, házastársak, jegyesek, lakótársak, testvérek).

3. A Nyereményjáték időtartama

A Nyereményjáték 2021.12.01-12.24-ig tart. A Nyereményjáték kezdő- és utolsó napja is beleszámít a Nyereményjáték időtartamába. A Nyereményjáték online felületének végleges lezárásának ideje 2021.12.24. 23:59 óra. 

4. A nyertesek értesítése, a nyeremények átvétele

A nyereményről való értesítés céljából az adott napi nyertesek listája közzétételre kerül a Szervező Honlapján, feltüntetve a nyertesek nevét és települését. A nyertesek listája a Honlapon 2022. január  31. napjáig lesz elérhető. 

A nyerteseknek a Szervező legkésőbb a sorsolást követő 3 munkanapon belül értesítést küld a regisztráció során megadott e-mail címükre. A nyeremény elfogadásáról a Résztvevőnek az e-mailes értesítés megküldésétől számított 30 napon belül e-mailes válaszlevélben kell nyilatkoznia, együttal megjelölve azt a pontos magyarországi postai címet, ahová a nyeremény kézbesítését a Résztvevő kéri.  A nyeremény kézbesítését a Szervező vagy az általa igénybe vett közreműködő teljesíti. Eredménytelen kézbesítési kísérlet esetén a Szervező további egy alkalommal vállalja a kézbesítés megismétlését.

Amennyiben a Szervező a Résztvevő által megadott e-mail címre annak pontatlansága miatt legalább két alkalommal eredménytelenül kísérli meg a megküldést, vagy a Résztvevő a részére megküldött értesítésre 30 napon belül nem reagál, úgy a Résztvevő a nyereményre való jogosultságát elveszti, azt a Szervezőtől nem jogosult követelni. Ugyanezen következmény irányadó abban az esetben is, ha a Szervező legalább két alkalommal eredménytelenül kísérli meg a nyeremény kézbesítését.
Valamely nyertesnek a fentiek szerinti kiesése esetére a Szervező a nyeremények sorsolása során pótnyerteseket is sorsol. A pótnyertesek listája nem kerül közzétételre, értesítésükre kizárólag abban az esetben kerül sor, ha az adott napi nyertes elesik a nyereményre való jogosultságától.
A Szervező mindent megtesz a nyeremények mielőbbi kézbesítése érdekében, azonban a postán keresztül feladott nyeremények kézbesítése az ünnepek és a fennálló pandémiás helyzet miatt hosszabb kifutási időt vehet igénybe. 
Kérjük kedves nyerteseink türelmét!

Az adott napokhoz a következő nyeremények tartoznak:
2021.12.01. 5 db TOY PLACE CHAOS METEOR GOLD GOLYÓKILÖVŐ
2021.12.02. 10 db BARBIE CSILLÁMFÉNY UNIKORNIS
2021.12.03. 5 db V-TECH OKTATÓ SÉTAGOLYÓ
2021.12.04. 5 db PLAY DOH SÜTŐ
2021.12.05. 5db LEGO FRIENDS HEARTLAKE CITY MOZI
2021.12.06. 10 db 10.000 Ft ÉRTÉKŰ MÜLLER AJÁNDÉKKÁRTYA
2021.12.07. 5db BRAINBOX KÁRTYAJÁTÉK
2021.12.08. 5db LINKIMALS JÁTÉKOS PANDA
2021.12.09. 5 db HOLLYWOOD HAIR STUDIO HAJFORMÁZÓ SZETT
2021.12.10. 10 db PLAYMOBIL NAGY ÁLLATKERT
2021.12.11. 5 db TOY PLACE VERSENYPÁLYA 4.6
2021.12.12. 10 db S.O.S. MAJOMRIADÓ TÁRSASJÁTÉK
2021.12.13. 5db COLOR ADDICT KÁRTYAJÁTÉK
2021.12.14. 5db NERF ULTRA SELECT KILÖVŐ
2021.12.15. 5db HOT WHEELS CITY GARÁZS
2021.12.16. 5db BATMOBIL
2021.12.17. 5db LEGO CITY CSALÁDI HÁZ
2021.12.18. 5db MACK KAMION SZÍNVÁLTÓS MCQUEEN KISAUTÓVAL
2021.12.19. 3db CAT LÁNCTALPAS KOTRÓ
2021.12.20. 5db JEEP® WRANGLER
2021.12.21. 5db MISTAKOS TÁRSASJÁTÉK
2021.12.22. 5db JUNIOR SCRABBLE
2021.12.23. 5db SIKU AUTÓSZÁLLÍTÓ
2021.12.24. 10db 30.000 Ft ÉRTÉKŰ MÜLLER AJÁNDÉKKÁRTYA

5. Személyi jövedelemadó és egyéb költségek

A nyereményeket terhelő személyi jövedelemadó és egyéb járulékfizetési kötelezettséget a Szervező viseli. 

6. Felelősség

A Szervező nem felel semmilyen közvetlen vagy közvetett kárért, amely a Nyereményjáték szervezése vagy az abban való részvétel során, továbbá a nyeremény kapcsán merült vagy merülhet fel, függetlenül az ilyen kár okától vagy következményeitől, így különösen az alábbiak által okozott károkat:
-    a Résztvevő által megosztott tartalom vagy személyes adat;
-    az internetcsatlakozás hibája, a telekommunikációs hálózat bármely egyéb hibája, hardware vagy software hiba, az internetszolgáltatókkal kapcsolatos problémák, vírusok által okozott problémák, bármely típusú műszaki problémák, adatfeltörés (hackelés), bírósági döntések vagy kötelező szabályok;
-    vis major (különös tekintettel pandiémia okozta szükséghelyzetekre, szükségállapotokra) , harmadik személy rosszhiszemű közbeavatkozása, a csatlakozással kapcsolatos hibák, vagy bármely hiba, amely a Szervező ellenőrzési körén kívül esik, és a Szervező amiatt nem észleli a Résztvevő regisztrációját, vagy arról nem értesül.
A Szervező nem felel, ha a nyertes bármely okból nem veszi át a postázott küldeményt, sem akkor, ha a nyertes nem tájékoztatja a Szervezőt megfelelő időben címének esetleges változásáról. A Szervező továbbá nem felelős a nyereményekért, amelyeket bármely egyéb, rajta kívülálló körülmény következtében nem tud kézbesíteni. 

7. Vitarendezés

A Nyereményjáték jelen Játékszabályzatával kapcsolatos minden panaszt és egyéb dokumentumot, észrevételt az info@mueller.co.hu e-mail címre kell megküldeni.

Amennyiben a nyereményjáték jelen Játékszabályzatának értelmezése kapcsán bármely jogvita felmerül, a Résztvevő és a Szervező köteles egymással egyeztetni a vita békés rendezése érdekében.

Amennyiben a nyereményjáték Játékszabályzatának bármely rendelkezése jogsértő, érvénytelen vagy kikényszeríthetetlen vagy azzá válik, ezen jogsértés, érvénytelenség vagy kikényszeríthetetlenség nem befolyásolja a nyereményjáték Játékszabályzata más rendelkezésének érvényességét vagy kikényszeríthetőségét. A nyereményjáték Játékszabályzatának többi rendelkezése továbbra is teljes mértékben alkalmazandó marad.

A magyar bíróságok illetékesek minden olyan jogvitában, amely a nyereményjáték Játékszabályzatának, a nyereményjátéknak vagy bármely egyéb, a Résztvevők és a Szervező közötti kapcsolat létrejötte, érvényessége, a nyereményjáték rendelkezéseinek való megfelelés, illetve azok kikényszerítése és értelmezése kapcsán merül fel.

Budapest, 2021. november 30 .