Adventi kalendárium nyereményjáték szabályzat


1. A Nyereményjáték szervezője

Az Adventi kalendárium nyereményjáték (a továbbiakban: „Nyereményjáték”) szervezője a Müller Drogéria Magyarország Bt. (székhely: 1117 Budapest, Prielle Kornélia utca 8/a., Cégjegyzékszám: 01-06-776933, Adószám: 22367488-2-44 a továbbiakban: „Szervező”).

2. A Nyereményjáték tárgya, lebonyolítása

A Nyereményjáték időtartama alatt a Szervező www.mueller.co.hu  domain alatti honlapján (a továbbiakban: „Honlap”) az adventi kalendárium napjainak megfelelően  minden nap egy kvízkérdést tesz fel a Szervező termékeivel összefüggésben. Az adott napra vonatkozó kvízkérdést a Szervező legkésőbb az adott játéknap 0:00 órától teszi közzé, feltüntetve az adott kvízkérdés megválaszolásának határidejét is. 

A Nyereményjátékban részt vehet minden 16. életévét betöltött természetes személy, aki valós e-mail címmel rendelkezik, továbbá aki a nyereményjáték időtartama alatt érvényes lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik Magyarországon, ahol a nyereményének átvétele biztosított (a továbbiakban: „Résztvevő”).  

A Nyereményjátékban való részvételhez az szükséges, hogy a Résztvevő a kvízkérdés érvényességi idején belül 
- a Honlapon erre a célra rendelkezése álló regisztrációs űrlapot a rá vonatkozó alábbi személyes adataival hiánytalanul, valós módon kitöltse: keresztnév, vezetéknév, e-mail cím, ország, irányítószám, település, közterület neve, típusa (pl. utca, tér, köz stb.) házszám;
- a kérdésre vonatkozó helyes választ pontosan feltüntesse;
- a Nyereményjáték jelen játékszabályzatának elfogadását pipával jelölje;
- a Nyereményjátékkal összefüggő személyes adatkezeléshez való hozzájárulását az erre vonatkozó mező pipálásával megtegye; továbbá
- a regisztrációs űrlap alján elhelyezett biztonsági mezőt (Captcha) az ott látható kód helyes feltüntetésével kitöltse.

A helytelenül vagy valótlanul megadott adatokért kizárólag a Résztvevő felelős. Amennyiben a Résztvevő a regisztrációs űrlapot hiányosan vagy nyilvánvalóan valótlan adatokkal tölti ki, az regisztrációja érvénytelenségét vonja maga után.

A Nyereményjátékban való részvétel kizárólag a jelen Játékszabályzat és a Nyereményjáték Adatkezelési tájékoztatójában meghatározott feltételek szerinti adatkezeléshez való hozzájárulás alapján lehetséges. Adatkezelési tájékoztató elérhető az alábbi linken keresztül is: https://www.mueller.co.hu/vallalat/adatvedelem/nyeremenyjatekok-adatvedelmi-szabalyzata/adventi-kalendarium-nyeremenyjatek-adatvedelmi-szabalyzata/

A regisztrációs űrlap kitöltése során a Résztvevőnek lehetősége van továbbá a Müller hírlevelére is feliratkozni az erre vonatkozó jelölőnégyzetre kattintással. A hírlevélre feliratkozás azonban nem feltétele a Nyereményjátékban való részvételnek.

Szervező a játéknapra vonatkozó kérdésre helyesen válaszolók között sorsolással dönt az adott játéknap nyerteséről, aki az adott napi nyereményre válik jogosulttá.  A nyertesek sorsolása a játéknapot követő második munkanapon történik.

Az adott napi kérdéshez tartozó Nyereményjátékban való részvételhez akkor is szükséges a regisztrációs űrlap kitöltése, ha a Résztvevő a Nyereményjáték időtartama alatt korábbi játéknapon már küldött be regisztrációs űrlapot. A korábbi játéknapok nyertesei szabadon részt vehetnek a további játéknapokon is. Egy játéknapon egy Résztvevő csupán egy regisztrációval vehet részt, az adott napi kérdésre többször válaszolók a játékból kizárásra kerülnek.

Az összeférhetetlenség elkerülése végett a következő személyek nem lehetnek a Nyereményjáték Résztvevői:
- a Szervező, valamint a Szervezővel azonos cégcsoporthoz tartozó társaságok azon munkavállalói vagy személyzetének bármely olyan tagja, aki közvetve vagy közvetlenül érintett a Nyereményjáték létrehozásában, megtervezésében, megszervezésében, lebonyolításában vagy promóciójában;
- a fent említett munkavállalókkal, személyzeti tagokkal egy háztartásban élők (például rokoni vagy nem rokoni kapcsolatban lévők, felmenők, leszármazók, házastársak, jegyesek, lakótársak, testvérek).

3. A Nyereményjáték időtartama

A Nyereményjáték 2022.12.01-12.24-ig tart. A Nyereményjáték kezdő- és utolsó napja is beleszámít a Nyereményjáték időtartamába. A Nyereményjáték online felületének végleges lezárásának ideje 2022.12.24. 23:59 óra. 

4. A nyertesek értesítése, a nyeremények átvétele

A nyereményről való értesítés céljából az adott napi nyertesek listája közzétételre kerül a Szervező Honlapján, feltüntetve a nyertesek nevét és települését. A nyertesek listája a Honlapon 2022. január  31. napjáig lesz elérhető. 

A nyerteseknek a Szervező legkésőbb a sorsolást követő 3 munkanapon belül értesítést küld a regisztráció során megadott e-mail címükre. A nyeremény elfogadásáról a Résztvevőnek az e-mailes értesítés megküldésétől számított 30 napon belül e-mailes válaszlevélben kell nyilatkoznia, együttal megjelölve azt a pontos magyarországi postai címet, ahová a nyeremény kézbesítését a Résztvevő kéri.  A nyeremény kézbesítését a Szervező vagy az általa igénybe vett közreműködő teljesíti. Eredménytelen kézbesítési kísérlet esetén a Szervező további egy alkalommal vállalja a kézbesítés megismétlését.

Amennyiben a Szervező a Résztvevő által megadott e-mail címre annak pontatlansága miatt legalább két alkalommal eredménytelenül kísérli meg a megküldést, vagy a Résztvevő a részére megküldött értesítésre 30 napon belül nem reagál, úgy a Résztvevő a nyereményre való jogosultságát elveszti, azt a Szervezőtől nem jogosult követelni. Ugyanezen következmény irányadó abban az esetben is, ha a Szervező legalább két alkalommal eredménytelenül kísérli meg a nyeremény kézbesítését.
Valamely nyertesnek a fentiek szerinti kiesése esetére a Szervező a nyeremények sorsolása során pótnyerteseket is sorsol. A pótnyertesek listája nem kerül közzétételre, értesítésükre kizárólag abban az esetben kerül sor, ha az adott napi nyertes elesik a nyereményre való jogosultságától.
A Szervező mindent megtesz a nyeremények mielőbbi kézbesítése érdekében, azonban a postán keresztül feladott nyeremények kézbesítése az ünnepek és a fennálló pandémiás helyzet miatt hosszabb kifutási időt vehet igénybe. 
Kérjük kedves nyerteseink türelmét!

Az adott napokhoz a következő nyeremények tartoznak:
2022.12.01. 10 db Tudomány és Játék Elektromosság Készlet
2022.12.02. 5 db Color Addict Puzzle
2022.12.03. 5 db Marshall távirányítós tűzoltóautója
2022.12.04. 5 db Play-Doh Kávézó
2022.12.05. 5 db Mia vadvilági mentője
2022.12.06. 10 db 10.000,- Ft értékű ajándékutalvány
2022.12.07. 5 db Fisher Price Linkimals Bölcs bagoly
2022.12.08. 10 db Baby Born Farmeres lány baba
2022.12.09. 5 db Cry Babies KristaL
2022.12.10. 5 db Wiltopia Állatgondozó
2022.12.11. 5 db Hot Wheels Cápatámadás játékkészlet
2022.12.12. 3 db Cubby, a kíváncsi maci
2022.12.13. 10 db Barbie 2 az 1-ben mentőautó 
2022.12.14. 10 db Stílusvarázs lovarda játékszett 
2022.12.15. 10 db Harmonique sellőbaba
2022.12.16. 5 db Harry Potter Pictionairy Air
2022.12.17. 5 db LEGO Pajta és háziállatok
2022.12.18. 5 db Stitch'n Style varrógép 
2022.12.19. 3 db Cat lánctalpas kotró 
2022.12.20. 5 db Cole sárkánycirkálója
2022.12.21. 5 db Cinnamon a divatos póni
2022.12.22. 5 db Terra társasjáték
2022.12.23. 5 db Siku Autószállító
2022.12.24. 10 db 30.000,- Ft értékű ajándékutalvány

5. Személyi jövedelemadó és egyéb költségek

A nyereményeket terhelő személyi jövedelemadó és egyéb járulékfizetési kötelezettséget a Szervező viseli. 

6. Felelősség

A Szervező nem felel semmilyen közvetlen vagy közvetett kárért, amely a Nyereményjáték szervezése vagy az abban való részvétel során, továbbá a nyeremény kapcsán merült vagy merülhet fel, függetlenül az ilyen kár okától vagy következményeitől, így különösen az alábbiak által okozott károkat:
-    a Résztvevő által megosztott tartalom vagy személyes adat;
-    az internetcsatlakozás hibája, a telekommunikációs hálózat bármely egyéb hibája, hardware vagy software hiba, az internetszolgáltatókkal kapcsolatos problémák, vírusok által okozott problémák, bármely típusú műszaki problémák, adatfeltörés (hackelés), bírósági döntések vagy kötelező szabályok;
-    vis major (különös tekintettel pandiémia okozta szükséghelyzetekre, szükségállapotokra) , harmadik személy rosszhiszemű közbeavatkozása, a csatlakozással kapcsolatos hibák, vagy bármely hiba, amely a Szervező ellenőrzési körén kívül esik, és a Szervező amiatt nem észleli a Résztvevő regisztrációját, vagy arról nem értesül.
A Szervező nem felel, ha a nyertes bármely okból nem veszi át a postázott küldeményt, sem akkor, ha a nyertes nem tájékoztatja a Szervezőt megfelelő időben címének esetleges változásáról. A Szervező továbbá nem felelős a nyereményekért, amelyeket bármely egyéb, rajta kívülálló körülmény következtében nem tud kézbesíteni. 

7. Vitarendezés

A Nyereményjáték jelen Játékszabályzatával kapcsolatos minden panaszt és egyéb dokumentumot, észrevételt az info@mueller.co.hu e-mail címre kell megküldeni.

Amennyiben a nyereményjáték jelen Játékszabályzatának értelmezése kapcsán bármely jogvita felmerül, a Résztvevő és a Szervező köteles egymással egyeztetni a vita békés rendezése érdekében.

Amennyiben a nyereményjáték Játékszabályzatának bármely rendelkezése jogsértő, érvénytelen vagy kikényszeríthetetlen vagy azzá válik, ezen jogsértés, érvénytelenség vagy kikényszeríthetetlenség nem befolyásolja a nyereményjáték Játékszabályzata más rendelkezésének érvényességét vagy kikényszeríthetőségét. A nyereményjáték Játékszabályzatának többi rendelkezése továbbra is teljes mértékben alkalmazandó marad.

A magyar bíróságok illetékesek minden olyan jogvitában, amely a nyereményjáték Játékszabályzatának, a nyereményjátéknak vagy bármely egyéb, a Résztvevők és a Szervező közötti kapcsolat létrejötte, érvényessége, a nyereményjáték rendelkezéseinek való megfelelés, illetve azok kikényszerítése és értelmezése kapcsán merül fel.

Budapest, 2022. november 30.