PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

 

MÜLLER DROGÉRIA MAGYARORSZÁG KERESKEDELMI BT.
Székhely: 1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 8/a.
Adószám: 22367488-2-44 
Hatályos: 2023. január 1-jétől

 

TARTALOMJEGYZÉK

 

1. A panaszkezelési szabályzat célja
2. A panaszkezelési szabályzat alapelvei                                                                                   

            2/a,      A panaszok teljes körű kivizsgálásának és megválaszolásának elve                 

            2/b,      A panaszkezelésre vonatkozó földrajzi rugalmasság elve                              

3. A szabályzat hatálya 3.

            3/a,      Személyi hatálya                                                                                               

            3/b,      Tárgyi hatálya                                                                                                    

 

4. Részletes rendelkezések                                                                                                     

            4/a,      Fogalmak                                                                                                         

            4/b,      A panasz bejelentésének módja                                                                        

            4/c,      A panaszkezelési határidők                                                                               

            4/d,      A panasz kivizsgálása                                                                                       

            4/e,      A panaszkezelés folyamán az ügyféltől kérhető adatok                                   

            4/f,       A panaszkezelés folyamata                                                                               

 

5. Minőségi kifogás                                                                                                                    

 

6. Kellékszavatossági jogok fogyasztói szerződés esetén                                                         

 

7. Jótállás                                                                                                                                   

                                                                                                                                             

8. Jogérvényesítés                                                                                                                   

            8/a,      A vásárló további jogérvényesítési lehetőségei                                                 

            8/b,      Kapcsolódó melléklet                                                                                     

 

9. Adatkezelés                                                                                                                           

            9/a, Jogalapok                                                                                                               

            9/b, A panaszok nyilvántartása                                                                                     

 

10. Szabályok a fogyasztó által visszahozott hibátlan termékekre vonatkozóan                     

11. Záró rendelkezések 

            11/a, Hatálybalépés                                                                                                 

 1. Melléklet – Jótállás alá eső termékek köre 
 2. Melléklet – Békéltető Testületek elérhetőségei 
 3. Melléklet – Müller Drogéria üzletek listája 

 

 

 1. A panaszkezelési szabályzat célja

 

A Müller Drogéria Magyarország Kereskedelmi Bt. – 1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 8/a. adószám: 22367488-2-44 – a továbbiakban Müller Drogéria/Forgalmazó -, ügyfelei panaszkezelési igényeinek magasabb szintű kielégítése és hatékony kezelése érdekében alakította ki az alábbi szabályzatot.

 

 

 1. A szabályzat alapelvei

 

2/a, A panaszok teljes körű kivizsgálásának és megválaszolásának elve:

A Müller Drogéria számára a legfontosabb, hogy vásárlói mindig elégedettek legyenek a megvásárolt termékekkel. Éppen ezért panaszaikat pártatlanul és teljes körűen, egyenlő eljárás keretében ki kell vizsgálni, mely vizsgálat fontos információkat hordozhat az egész hálózat számára. A Müller Drogéria a panaszkivizsgálást követően kötelezi magát, hogy olyan választ ad, melyben részletesen kitér a panasz teljes körű kivizsgálásának eredményére, a panasz javasolt rendezésére, megoldására vonatkozó intézkedésekre, illetve a panasz elutasítása esetén az elutasítás indokára és tájékoztatja a vásárlót, hová fordulhat további panaszával.

 

2/b, A panaszkezelésre vonatkozó földrajzi rugalmasság elve:

A Müller Drogéria a jogszabályi kötelezettségein túl, vállalja vásárlói maximális elégedettségének elősegítésére, hogy a panaszt befogadja minden magyarországi üzletében, függetlenül attól, hogy a vásárlónak éppen melyik üzletben keletkezett konkrét panasza.

 

 

 1. A szabályzat hatálya

 

3/a, személyi hatálya:

Jelen szabályzat hatálya kiterjed minden magyarországi Müller Drogéria üzletben dolgozó vezető munkatársra és a központi ügyfélszolgálat panaszkezeléssel foglalkozó munkatársaira, akik kötelesek megismerni jelen szabályzat rendelkezéseit és azok betartásáért személyes felelősséggel tartoznak.

 

3/b, tárgyi hatálya:

A szabályzat hatálya a panaszok bejelentésével kapcsolatos panaszkezelési tevékenységre terjed ki. Jelen szabályzat nem terjed ki a panasznak nem minősülő bejelentések kezelésére.

 

 

 1. Részletes rendelkezések

 

4/a Fogalmak

 

A panasz:

A panasz a Müller Drogéria magyarországi tevékenységével, szolgáltatásával, vagy mulasztásával szemben felmerülő minden olyan kifogás, melynek rendezésére a panaszos egyértelműen és kifejezetten a Müller Drogéria eljárását kéri. Kérjük ügyfeleinket, hogy kifogásaikat elsősorban a 4/b pontban jelzett elérhetőségeinken jelentsék be.

Nem minősül panasznak, ha az ügyfél a Müller Drogéria általános tájékoztatást, véleményt, vagy állásfoglalást igényel.

 

 

A panaszos:

Panaszos lehet minden olyan, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV törvény (Fgytv.) alapján fogyasztónak minősülő vásárló, aki a Müller Drogéria kiskereskedelmi egységében vásárolt, szolgáltatást vett igénybe, vagy vásárlási, információszerzési szándékkal kereste fel valamelyik üzletét, honlapját, Facebook oldalát, illetve nézte, olvasta, hallotta bármely hirdetését. Panaszosnak minősül az a fogyasztó is, aki részt vett valamely, a Müller Drogéria által szervezett nyereményjátékban.

 

Minőségi kifogás:

A Müller Drogéria által forgalmazott termékek minőségével szemben tett fogyasztói bejelentés, melynek keretében a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényét érvényesítheti.

 

Jótállás:

A jótállásból eredő jogok érvényesítésére a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendeletben felsorolt fogyasztási cikk tulajdonosa jogosult, feltéve, hogy fogyasztónak minősül. Fogyasztónak minősül a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

 

4/b, A panasz bejelentésének módja:

 

- szóbeli panasz:

- személyesen bármelyik üzletben, az adott üzlet nyitvatartási idejében (az üzletek elérhetőségeit a 4. sz. melléklet tartalmazza)

- telefonon keresztül az üzletek nyitvatartási idejében (a telefonszámokat a 4. sz. tartalmazza)

 

- írásbeli panasz:

         - postai úton (1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 8/a,)

               - elektronikus levélben (info@mueller.co.hu)

- üzletünkben, a vásárlók könyvébe tett írásbeli panasszal nyitvatartási időben (az üzletek elérhetőségeit a 4. sz. melléklet tartalmazza)

 

4/c, Panaszkezelési határidők:

 

Az írásbeli panaszokat a Müller Drogéria a jogszabályban előírt 30 naptári napon belül érdemben megválaszolja. Írásbeli panaszként kezeljük a fenti elérhetőségre küldött postai leveleket is. Üzleteinkben a fogyasztók számára mind a vásárlók könyvébe, mind más formátumban leadott írásbeli kifogásokat is panaszként kezelünk.

 

A szóbeli panaszokat a Müller Drogéria lehetőség szerint helyben, azonnal megoldja, s amennyiben ez nem lehetséges, vagy valamelyik fél ragaszkodik hozzá, akkor a szóbeli panaszról jegyzőkönyvet vesz fel. A jegyzőkönyvet lehetőség szerint a fogyasztó egyetértése, illetve mindkét fél aláírása mellett véglegesíti és egy példányát a fogyasztónak átadja. Amennyiben ez utóbbi nem lehetséges, akkor a jegyzőkönyvet legkésőbb a szóbeli panaszra adott válasszal egy időben küldi ki – legkésőbb a panasz beérkezésétől számított 30. napon.

 

A jegyzőkönyv felvételekor a Müller Drogéria legalább az alábbi adatokat rögzíti:

 

 • a fogyasztó neve, lakcíme,
 • a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 • a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
 • a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
 • a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a fogyasztó aláírása,
 • a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
 • telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

 

 

4/d, A panasz kivizsgálása:

 

A panasz kivizsgálása térítésmentes! A panasz kivizsgálása az összes ide vonatkozó körülmény figyelembevételével történik. A panasz ügyintézésének nyelve magyar. A panasszal kapcsolatos döntésekben nem vehet részt a Müller Drogéria olyan alkalmazottja, aki sérelmezett az intézkedésben vagy döntésben részt vett.

 

4/e, A panaszkezelés folyamán az ügyféltől kérhető adatok:

 

- neve

- lakcíme, székhelye, levelezési címe

- telefonszáma

- értesítés módja

- panasszal érintett termék vagy szolgáltatás

- panasz leírása, oka

- panaszos igénye

- a panasz kivizsgálásához szükséges dokumentumok másolata

- a panasz kivizsgálásához szükséges termék

- meghatalmazott ügyfél esetén érvényes meghatalmazás

- minden egyéb adat vagy körülmény ismertetése, amely a panasz kivizsgálásához szükséges lehet.

 

Az ügyfél fent felsorolt személyes adataira a beazonosíthatóság és a hatékony ügykezelés miatt van szükség.

 

4/f, A panaszkezelés folyamata:

 

Szóbeli panasz: szóbeli panasz esetén – ha a panasz nem orvosolható azonnal, vagy valamelyik fél kérésére – jegyzőkönyvet kell felvenni. A panasz megválaszolása a panasztételtől számított – törvényben előírt – 30 naptári napon belül érdemben megtörténik.

 

Írásbeli panasz:
 
Vásárlók könyvi bejegyzés: A vásárlók könyvébe tett panaszt a törvényben előírt 30 nap-tári napon belül megválaszolja.

Elektronikus levél: Az elektronikus levélben érkezett panaszokat a Müller Drogéria központi ügyfélszolgálata válaszolja meg. Határidő: 30 naptári nap

 

Postai levél: A postán érkezett panaszokat a Müller Drogéria központi ügyfélszolgálata válaszolja meg. Határidő 30 naptári nap.

 

 

 

A panaszkezeléssel kapcsolatos döntés közlése:

A Müller Drogéria a panaszügyben hozott érdemi döntését pontos, közérthető és egyértelmű indoklással ellátva és azt írásba foglalva a 30 naptári napos törvényi válaszadási határidőn belül továbbítja a panaszos részére. Ha az érdemi döntést közlő irat jogszabályra hivatkozik, a jogszabályhely megjelölése mellett annak érdemi rendelkezését is ismertetni kell.

 

Panaszkezeléssel kapcsolatos ügyintézési felelősségi körök:

 

A Müller Drogéria panaszkezelési rendszeréből és folyamataiból adódóan az alábbi személyek jogosultak a panaszkezeléssel érdemben foglalkozni:

- Értékesítési vezető

- Területi értékesítési vezető

- Üzletvezető

- Üzletvezető helyettes

- Részlegvezető

- Főpénztáros

- Központi ügyfélszolgálat munkatársai

 

 

 1. Minőségi kifogás

 

Minőségi kifogást is érintő panaszok esetében ki kell tölteni a „Jegyzőkönyv a fogyasztó minőségi kifogásairól” nevű nyomtatványt, függetlenül attól, hogy a panasz írásbeli vagy szóbeli. A jegyzőkönyv tartalmát a 19/2014 NGM rendelet szabályozza.

 

A minőségi kifogások megtételére a polgári törvénykönyvben meghatározott fogyasztónak a megvásárolt termékre vonatkozó szavatosság és jótállási joga érvényesítése kapcsán van lehetősége.

 

 1. Kellékszavatossági jogok fogyasztói szerződés esetén

 

Határidők, bizonyítás

A 2014. március 15-től hatályos új polgári törvénykönyv alapján minden új termékre 2 év kellékszavatosság vonatkozik fogyasztói szerződés esetén. A fogyasztói szerződés akkor jön létre, amikor üzletünkben természetes személy terméket vásárol.

 

A fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól szóló 373/2021. (VI.30.) Korm. rendelet a Ptk. vonatkozó rendelkezéseit úgy egészíti ki, hogy a kellékszavatossági igények érvényesítésére rendelkezésre álló 2 évet az alábbi két részre tagolja:

 

A szavatosság 2 évének első évében az esetleges hibák esetén a Müller Drogéria vagy a fogyasztó igényének megfelelően vagy vele megegyezve intézi a termékkel kapcsolatos minőségi kifogást, vagy lehetősége van arra, hogy bebizonyítsa: a termék annak nem rendeltetésszerű használata miatt hibásodott meg, esetleg természetes kopás következménye, de mindenképpen mentes gyártási hibáktól.

 

Ha a termék vásárlását követő 1 év után észlelik a meghibásodást a bizonyítási kényszer már a fogyasztót terheli, azaz vita esetén (vagyis ha a két fél nem tud megegyezni, hogy a hiba oka gyártási eredetű-e, vagy pedig más) neki kell bizonyítania (pl. szakvéleménnyel), hogy a hiba már a vásárlás pillanatában is benne volt a termékben.

 

A kötelezett a fogyasztó kifogásáról jegyzőkönyvet köteles felvenni, ennek másolatát a fogyasztónak át kell adni. Ha a kötelezett a fogyasztó igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról legkésőbb 5 munkanapon belül köteles értesíteni a Fogyasztót. 

 

A kellékszavatossági jog érvényesítése során a fogyasztó választása szerint kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Müller Drogériának – másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne. Figyelembe kell venni ilyenkor a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet. A fogyasztó kérheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását is, illetve a fogyasztó a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidővel nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

 

A kellékszavatossági jogok gyakorlására egyebekben a Ptk. és a 373/2021.(VI.30.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

 

 1. Jótállás

 

Jótállási jogok és határidők fogyasztói szerződés esetén

 

A 151/2003. (IX.22) Korm. rendelet alapján egyes tartós fogyasztásra rendelt termékekre a Müller Drogéria köteles jótállást vállalni, amennyiben a fogyasztó a vásárláskor kapott jótállási jeggyel, vagy ennek hiányában a vételár megfizetését igazoló bizonylattal igazolja, hogy a terméket a Müller Drogéria üzletében vásárolta. A jótállás a vásárlás helyén, illetve a Müller Drogéria valamennyi, ügyfelek kiszolgálására nyitva álló helységében érvényesíthető.

 

A Müller Drogéria a fogyasztó kifogásáról jegyzőkönyvet köteles felvenni, ennek másolatát a fogyasztónak át kell adni.

A jótállási jog érvényesítése során a fogyasztó választása szerint kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Müller Drogériának – másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne. Figyelembe kell venni ilyenkor a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet. A fogyasztó kérheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását is, illetve a fogyasztó a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidővel nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A jótállási jog érvényesítésével kapcsolatos költségek a kötelezettet terhelik.

A jogszabályon alapuló, kötelező jótállás időtartama sávos elrendezésű:

                                                                                                               

 • 10 000 Ft – 100 000 Ft-ig 1 év,
 • 100 001 Ft – 250 000 Ft-ig 2 év,
 • 250 000 Ft felett 3 év.

 

A jótállási idő a termék, fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Amennyiben a fogyasztó a terméket az átadástól számított 6 hónapon túl helyezi üzembe, akkor a jótállás kezdő időpontja a termék átadásának a napja.

 

Ha a fogyasztó a jótállásra kötelezett termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított 3 munkanapon belül érvényesít csereigényt, a forgalmazó nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A termék kijavításával, illetve a javítás idejével a jótállási idő meghosszabbodik, míg a kicserélt termék (vagy annak egy része) tekintetében a jótállás újraindul. A kijavítás során a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

A kijavítást vagy kicserélést megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni. A forgalmazónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy a kicserélést legfeljebb 15 napon belül elvégezze. Amennyiben a kijavításra vagy cserére átvett termék javítását a kötelezett nem tudja 15 napon belül elvégezni, legkésőbb a 15. napon köteles értesíteni a fogyasztót a kijavítás várható elkészültének idejéről. Amennyiben az ily módon meghosszabbított határidő meghaladja a 30 napot, a 30. napot követő 8 napon belül – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – köteles a forgalmazó a terméket kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett vételárat a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

 

Amennyiben a meghibásodott termék első javítása alkalmával a javító szolgálat megállapítja, hogy a termék nem javítható, a termék kicserélését vagy a vételár visszafizetését 8 napon belül teljesíteni kell. (nincs lehetőség árleszállítást felajánlani)

 

Ha a jótállás időtartama alatt a termék három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik - a fogyasztó eltérő rendelkezése (árleszállítás, kijavítás, kijavíttatás) hiányában – a negyedik alkalomnál a forgalmazó köteles a terméket 8 napon belül kicserélni. Ha a termék kicserélésére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton (számla vagy nyugta) feltüntetett vételárat 8 napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

A 10 kg-nál nehezebb, tömegközlekedési eszközön kézipoggyászként nem szállítható, vagy rögzített bekötésű termékek esetében a javítás elsődlegesen a helyszínen történik, de ha a javítás az üzemeltetés helyszínén nem végezhető el, akkor a le és felszerelés, valamint a szállítás költségei a kötelezettet terhelik.

A kötelező jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő jogait (különösen a szavatossággal összefüggő jogait) nem érinti. Amennyiben a fogyasztónak a jótállással kapcsolatos minőségi kifogását kötelezett nem, vagy nem megfelelően rendezte, a fogyasztó jogosult a vármegyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett békéltető testület eljárását kezdeményezni.

 

A jótállási igényt a kötelezett elutasíthatja, amennyiben az alábbiak közül bármely eset bizonyítható:

 

 • A termék hibája nem rendeltetésszerű használat miatt jelentkezett;
 • A terméket szakszerűtlenül helyezték üzembe;
 • A termék hibáját túlfeszültség, hálózati hiba, elemi kár okozta.

 

A jogszabály által meghatározott jótállás alá tartozó termékek körét a szabályzat 1. számú mellékletet tartalmazza.

 

 1. Jogérvényesítés

 

8/a, A vásárló további jogérvényesítési lehetőségei

 

A panasz elutasítására, vagy a panasz kivizsgálására előírt 30 naptári napos törvényi válaszadási határidő eredménytelen eltelte esetén az ügyfél a következő testületekhez, hatóságokhoz fordulhat:

 

 • Amennyiben a Müller Drogéria panaszkezelési vagy minőségi kifogáskezelési tevékenysége nem a fogyasztó megelégedésére történt, vagy a fogyasztó panaszát vagy minőségi kifogását a Müller Drogéria elutasította, a területileg illetékes Békéltető Testületek ingyenes eljárását igényelheti. Az eljárás megindítására a fogyasztónak minősülő ügyfélnek, vagy a fogyasztónak a lakóhelye szerint illetékes vármegyei kereskedelmi kamara mellett működő Békéltető Testület elérhetőségein kell eljárást kezdeményeznie. A vármegyei szervezetek listáját elérheti többek között a www.bekeltetes.hu oldalon, vagy üzleteinkben. Az ehhez hasonló ügyekben a fogyasztónak lehetősége van bírósághoz fordulni, például amennyiben a békéltetés nem hozott számára megfelelő eredményt.
 • Amennyiben a Müller Drogéria a panaszkezelés során megsértette a fogyasztó számára biztosított jogszabályokat (így többek között nem adott időben, vagy érdemben választ az írásban vagy szóban közölt panaszra, megtévesztette a fogyasztót, esetleg más, a fogyasztóvédelemmel összefüggő jogszabálysértést követett el), a fogyasztó a lakóhely szerint illetékes fővárosi és vármegyei Kormányhivatalhoz fordulhat. Kormányhivatalok elérhetősége: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek
 • A Müller Drogéria kereskedelmi tevékenységét érintő kifogással ügyfeleink megkereshetik az üzlet földrajzi helye szerint illetékes jegyzői hivatalt is.

8/b, Kapcsolódó mellékletek:

 

 • Melléklet: Békéltető Testületek elérhetőségei

 

 1. Adatkezelés

 

9/a, Jogalapok

 

 • a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV.29) NGM rendelet
 • a fogyasztóvédelemről szóló évi CLV. törvény
 • a kereskedelemről szóló évi CLXIV. törvény

 

9/b, A panaszok nyilvántartása:

 

A Müller Drogéria minden panaszt nyilvántartásba vesz, különös figyelmet fordítva a személyes adatok védelmére. A bekért személyes adatok kizárólag az azonosítás célját szolgálják, ezen kívül nem szolgálhatnak egyéb adatgyűjtési célt. A panaszt benyújtó ügyfél adatait a Müller Drogéria a 8/a pontban felsorolt jogszabályok vonatkozó rendelkezései alapján kezeli.

 

A nyilvántartás módja központilag történik.

 

 

 1. Szabályok a fogyasztó által visszahozott hibátlan termékekre vonatkozóan

 

A Müller Drogéria elsődlegesen fontosnak tartja a vásárlók Müller Drogéria által forgalmazott termékekkel kapcsolatos elégedettségét.

 

Annak ellenére, hogy a hatályos magyar jogszabályok a vállalkozásokat nem kötelezik arra, hogy a fogyasztó által visszahozott hibátlan terméket visszavegyék, a Müller Drogéria különleges jogot biztosít a fogyasztók számára. A Müller Drogéria üzleteiben vásárolt termékek esetében, a vásárlástól számított 1 hónapig, ha a fogyasztó a terméket eredeti, bontatlan csomagolásban, használatlan, új állapotban visszahozza bármely üzletünkbe és bemutatja a vásárlás tényét igazoló nyugtát a Müller Drogéria kicseréli a terméket, vagy ha ez nem lehetséges akkor a termék vételárával megegyező mértékű levásárlást biztosító ajándékkártyát ad a fogyasztó részére. Kivételt képeznek ez alól az élelmiszerek, vegyiáruk és a kozmetikai termékek (a tárolási sajátosságaik miatt), valamint a parfümök. Ezekre a termékcsoportokra sajnos a fenti lehetőségeket nem tudjuk biztosítani. A minőségileg hibátlan termékek esetében a vételár visszafizetésére nincs lehetőség. Ez e pontban meghatározott szabályok a törvényben rögzített szavatosság jogokat nem érintik!

 

 1. Záró rendelkezések

 

Hatálybalépés:

A szabályzat rendelkezéseit ezen időponttól kezdve, visszavonásig kell alkalmazni. A szabályzat rendelkezéseit a hatálybalépés napján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

 

Budapest, 2023. február

 

 1. Melléklet

 

 

Jótállás alá eső termékek köre

Melléklet a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelethez

 1. 10 000 forintot elérő eladási árú háztartási készülékek, így különösen hűtőszekrény, fagyasztó, kombinált hűtőszekrény, villanytűzhely, mosógép, centrifuga, szárítógép és ezek bármely kombinációja, mosogatógép, vasaló, vízmelegítő, fűtő-, légkondicionáló- és egyéb légállapot-szabályozó berendezés, porszívó, gőzzel működő tisztítógép, szőnyegtisztító-gép, padlósúroló- és fényesítőgép, varrógép, kötőgép, villanybojler, szivattyú;
 2. 10 000 forintot elérő eladási árú villamos energiával működtetett konyhai kisgépek, így különösen mikrohullámú sütő, kenyérsütő, kenyérpirító, kávéfőző, kávéfőzőgép, vízforraló, konyhai robotgép, grillsütő, olajsütő, ostyasütő, fánksütő, gofrisütő, szendvicssütő, elektromos palacsintasütő, elektromos pizzasütő, elektromos rotyogtatófazék, elektromos serpenyő, elektromos popcornkészítő, elektromos kontaktgrill, forgónyárs, mini tűzhely, rizsfőző készülék, tésztafőző, tojásfőző, ételpároló, légkeveréses főzőedény, gyümölcsaszaló;
 3. 10 000 forintot elérő eladási árú gázkészülékek, így különösen tűzhely, konvektor, gázkazán, gázbojler, gázgrill, gázzsámoly, gázsütő, gázperzselő, gázlámpa;
 4. 10 000 forintot elérő eladási árú motoros kerti gépek és nem motoros kertészeti eszközök, így különösen kapálógép, fűnyíró, fűkasza, tologatós fűnyíró;
 5. 10 000 forintot elérő eladási árú motoros kézi szerszámok, így különösen láncfűrész, fúrógép, ütvefúrógép, sarokköszörű, körfűrész, gyalu;
 6. 10 000 forintot elérő eladási árú legalább egyéves kihordási idejű gyógyászati segédeszközök és készülékek, valamint napszemüvegek;
 7. 10 000 forintot elérő eladási árú egészségmegőrző termékek és eszközök, így különösen elektromos masszírozó, mágneses termék, fényterápiás eszköz;
 8. 10 000 forintot elérő eladási árú közlekedési eszközök, így különösen kerékpár, elektromos kerékpár, elektromos roller, quad, motorkerékpár, segédmotoros kerékpár, személygépkocsi, lakóautó, lakókocsi, utánfutós lakókocsi, utánfutó;
 9. 10 000 forintot elérő eladási árú motoros vízi járművek;
 10. 10 000 forintot elérő eladási árú gyermekgondozási cikkek, így különösen pelenkázó-, illetve mosdató-állvány, babakocsi, magas- és asztalra szerelhető etetőszék, biztonsági gyermekülés;
 11. 10 000 forintot elérő eladási árú gyermekmegfigyelő berendezések, így különösen légzésfigyelő, szívhangfigyelő, bébiőrző;
 12. 10 000 forintot elérő eladási árú gyermekhinták, csúszdák és hasonló tevékenységet igénylő gyermekjátékok bel- és kültéri, otthoni használatra;
 13. 10 000 forintot elérő eladási árú világítástechnikai termékek, így különösen lámpatest, fényforrás;
 14. 10 000 forintot elérő eladási árú biztonsági riasztó- és jelzőberendezések;
 15. 10 000 forintot elérő eladási árú elektronikus hírközlő végberendezések, így különösen telefon, mobiltelefon, telefax-készülék, több funkciós készülék;
 16. 10 000 forintot elérő eladási árú híradástechnikai készülékek, így különösen üzenetrögzítő, kihangosító készülék, műholdvevő és AM Micro antenna rendszerek és ezek részegységei, televízió, projektor, videomagnó, rádió, autórádió, rádiós ébresztőóra, műholdas helymeghatározó, lemezjátszó, szalagos és kazettás magnó, CD-felvevő és lejátszó, DVD-felvevő és lejátszó, játékkonzol, Blu-ray lejátszó és -író, asztali médialejátszó, egyéni hangrendszer, keverőasztal, erősítő, hangszóró, hangfal, mikrofon és fülhallgató, head-set;
 17. 10 000 forintot elérő eladási árú információtechnikai készülékek, így különösen asztali számítógép, laptop, note-book, tablet, PDA, monitor, nyomtató, szkenner, fényképezőgép, film- és hangfelvevő kamera, videokamera és camcorder, diktafon, fotónyomtató, film- és diaszkenner, MP3 és MP4 lejátszó, hordozható médialejátszó, pendrive, memóriakártya, akkumulátor-töltő, számológép, zsebszámológép;
 18. 10 000 forintot elérő eladási árú irodatechnikai berendezések, így különösen iratmegsemmisítő, fénymásoló, laminálógép;
 19. 10 000 forintot elérő eladási árú írásvetítők és filmtechnikai berendezések, így különösen film- és írásvetítő, filmnagyító, filmelőhívó- és filmfeldolgozó készülék;
 20. 10 000 forintot elérő eladási árú optikai eszközök, így különösen távcső, látcső, mikroszkóp, teleszkóp;
 21. 10 000 forintot elérő eladási árú hangszerek;
 22. 10 000 forintot elérő eladási árú órák és ékszerek;
 23. 10 000 forintot elérő eladási árú bel- és kültéri bútorok, fekvőmatracok;
 24. 10 000 forintot elérő eladási árú mérőműszerek, generátorok, tápegységek;
 25. 10 000 forintot elérő eladási árú lőfegyverek;
 26. 10 000 forintot elérő eladási árú sporteszközök, vadászathoz és horgászathoz kapcsolódó eszközök;
 27. 10 000 forintot elérő eladási árú villamos energiával működtetett szépségápolási eszközök, így különösen hajszárító, hajformázó, testszőrnyíró gép, epillátor, villanyborotva;
 28. 50 000 forintot elérő eladási árú nemes és félnemes szőrmésbőrből készült szőrmeruházati termékek;
 29. 10 000 forintot elérő eladási árú nyílászárók, így különösen ablak, kül- és beltéri ajtó, garázsajtó;
 30. 10 000 forintot elérő eladási árú árnyékolástechnikai eszközök, így különösen kézi vagy motoros meghajtású redőny, reluxa, napellenző, szalagfüggöny;
 31. 10 000 forintot elérő eladási árú kaputelefon, kamerás megfigyelőrendszer;
 32. 10 000 forintot elérő eladási árú garázskapu és egyéb kapu meghajtás, vezérlés;
 33. 10 000 forintot elérő eladási árú zuhanykabin, kád, csaptelep;
 34. 10 000 forintot elérő eladási árú napkollektor, napelemrendszerek;
 35. 10 000 forintot elérő eladási árú játék hoverboard, játék elektromos roller, játék drón;
 36. 10 000 forintot elérő eladási árú külön jogszabályban nyílt kategóriába sorolt drónok;
 37. 10 000 forintot elérő eladási árú, az előzőekben felsorolt termékcsoportokhoz tartozó termékek tartozékai és alkotórészei.

 

 

 1. Melléklet

Békéltető Testületek elérhetőségei:

 

Megyei Békéltető Testületek felsorolása

Elérhetőségek

Bács-Kiskun Vármegyei Békéltető Testület

Székhely: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. 

Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-532 (70)702-8403

Levelezési cím: 6001 Kecskemét, Pf. 228.

E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

Baranya Vármegyei Békéltető Testület

 

Székhely/Levelezési cím: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36. 

Telefonszáma: (72) 507-154 

Fax száma: (72) 507-152 

E-mail cím:  info@baranyabekeltetes.hu

Békés Vármegyei Békéltető Testület

 

Székhely/Levelezési cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5. 

Telefonszáma: (66) 324-976 (66) 451-775

Fax száma: (66) 324-976  (66) 451-775

E-mail cím: bekeltetes@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Békéltető Testület

Székhely/Levelezési cím: 3525 Miskolc, Szentpáli utca 1

Telefonszáma: (46) 501-091, 501-875 

Fax száma: (46) 501-099 

E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu

Budapesti Békéltető Testület

 

Székhely: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf. 10.

Telefonszám: (1) 488 2131

Telefax: (1) 488 2186

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu 

Csongrád-Csanád Vármegyei Békéltető Testület

 

Székhely/Levelezési cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12. 

Telefonszáma: (62) 554-250/118 m.

Fax száma: (62) 426-149 

E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Fejér Vármegyei Békéltető Testület

Székhely/Levelezési cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6. 

Telefonszáma: (22) 510-310 

Fax száma: (22) 510-312 

E-mail cím: bekeltetes@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Vármegyei Békéltető Testület

Székhely/Levelezési cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a. 

Telefonszáma: (96) 520-217

Fax száma: (96) 520-291 

E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Hajdú-Bihar Vármegyei Békéltető Testület

Székhely/Levelezési cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty utca 13-15

Telefonszáma: (52) 500-710; (52) 500-745 

Fax száma: (52) 500-720 

E-mail cím: bekelteto@hbkik.hu

Heves Vármegyei Békéltető Testület

Székhely: 3300 Eger, Hadnagy u.6 Fszt.1

Levelezési cím: 3300 Eger, Faiskola út 15. 

Telefonszáma: (36) 416-660/105,301  m.

Fax száma: (36) 323-615 

E-mail cím: bekeltetes@hkik.hu 

Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Békéltető Testület         

Székhely/Levelezési cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305.-306. szoba

Telefonszáma: (56) 510-610

Fax száma: (56) 370-005 

E-mail cím: bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu

Komárom-Esztergom Vármegyei Békéltető Testület 

 

Székhely/Levelezési cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36. 

Telefonszáma: (34) 513-010/36 m.

Fax száma: (34) 316-259 

E-mail cím: bekeltetes@kemkik.hu 

Nógrád Vármegyei  Békéltető Testület

 

Székhely/Levelezési cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a fszt.4.

Telefonszám: (32) 520-860 

Fax száma: (32) 520-862 

E-mail cím: nkik@nkik.hu  

Pest Vármegyei Békéltető Testület

 

Székhely: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em.

240.

Levelezési címe: 1364 Budapest, Pf.: 81

Telefonszám: (1) 269 0703 

E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu  

Somogy Vármegyei Békéltető Testület 

 

 

Székhely/Levelezési cím: 7400 Kaposvár, Anna utca 6. 

Telefonszáma: (82) 501-000

Fax száma: (82) 501-046 

E-mail cím: skik@skik.hu 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Békéltető Testület

Székhely/Levelezési cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2. 

Telefonszáma: (42) 420-180

Fax száma: (42) 420-180

E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu 

Tolna Vármegyei Békéltető Testület

 

Székhely/Levelezési cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.  

Telefonszáma: (74) 411-661 

Fax száma: (74) 411-456  

E-mail cím: kamara@tmkik.hu 

Vas Vármegyei Békéltető Testület

 

Székhely/Levelezési cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2. 

Telefonszáma: (94) 506-645, (94) 312-356 

Fax száma: (94) 316-936 

E-mail:pergel.bea@vmkik.hu,  

Veszprém Vármegyei Békéltető Testület

 

Székhely/Levelezési cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1.

Telefonszáma: (88) 814-121,

Fax száma: (88) 412-150 

E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu

Zala Vármegyei Békéltető Testület

 

Székhely/Levelezési cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi út 24.

Telefonszáma: (92) 550-513

Fax száma: (92) 550-525  

E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu 

 

 

 1. Melléklet

 

Müller Drogéria üzletek listája

 

Üzlet

Cím

Tel. szám

E-mail

5201

Hódmezővásárhely

6800

Kaszap utca 20.

+36 (62) 535 510

F05201@mueller.de

5202

Miskolc I.

3525

Szentpéteri kapu 80.

+36 (46) 501 780

F05202@mueller.de

5203

Miskolc II.

3516

Pesti út 19.

+36 (46) 555 090

F05203@mueller.de

5204

Mosonmagyaróvár

9200

Szekeres Richárd u. 19.

+36 (96) 577 320

F05204@mueller.de

5205

Baja

6500

Gránátos út 20.     

+36 (79) 521 470

F05205@mueller.de

5206

Nagykanizsa

8800

Dózsa György út 123.

+36 (93) 518 910

F05206@mueller.de

5207

Sopron

9400

Ipar krt. 31.

+36 (99) 511 960

F05207@mueller.de

5208

Szombathely I.

9700

Viktória utca 12.

+36 (94) 504 080

F05208@mueller.de

5209

Debrecen I.

4031

Kishatár út 1.

+36 (52) 502 680

F05209@mueller.de

5210

Békéscsaba

5600

Szarvasi út 68/2.

+36 (66) 546 280

F05210@mueller.de

5211

Esztergom

2500

Dobogókői út 84.

+36 (33) 510 302

F05211@mueller.de

5212

Székesfehérvár

8000

Szent Flórián krt.13.

+36 (22) 510 090

F05212@mueller.de

5213

Szolnok

5000

Felső Szandai rét 3.

+36 (56) 510 460

F05213@mueller.de

5215

Zalaegerszeg

8900

Átkötő út 2.

+36 (92) 549 630

F05215@mueller.de

5216

Vecsés

2220

Fő út 246-248.

+36 (29) 557 930

F05216@mueller.de

5217

Tatabánya

2800

Ságvári Endre út 49.

+36 (34) 513 610

F05217@mueller.de

5219

Hatvan

3000

Bibó István út 3.

+36 (37) 542 090

F05219@mueller.de

5220

Győr

9012

Malomszéki út 9.

+36 (96) 512 042

F05220@mueller.de

5221

Keszthely

8360

Murvás u. 2.

+36 (83) 515 740

F05221@mueller.de

5222

Ajka

8400

Fő út 29.

+36 (88) 511 400

F05222@mueller.de

5223

Kaposvár

7400

Achim András u. 4.

+36 (82) 528 240

F05223@mueller.de

5224

Dunaújváros

2400

Kandó tér 11.

+36 (25) 510 630

F05224@mueller.de

5225

Nyíregyháza

4400

Dózsa György út 4-6.

+36 (42) 509 410

F05225@mueller.de

5227

Kiskunhalas

6400

Füzér utca 2.

+36 (77) 521 440

F05227@mueller.de

5230

Gödöllő

2100

Bossányi Krisztina u. 2.

+36 (28) 521 690

F05230@mueller.de

5231

Budakeszi

2092

Bianka utca 1.

+36 (23) 458 190

F05231@mueller.de

5235

Pécs

7632

Siklósi út 68/a.

+36 (72) 526 202

F05235@mueller.de

5244

Europeum

1085

Bp., József krt. 5.

+ 36 (1) 235 4010

F05244@mueller.de

5245

Budapest-Árkád

1106

Bp., Kerepesi út 61.

+36 (1) 431 7000

F05245@mueller.de

5247

Budapest-Corvin 

1082

Bp., Kisfaludy u. 32-38.

+36 (1) 710 1380

F05247@mueller.de

5249

Budapest-Váci utca

1052

Bp., Váci u. 19-21.

+36 (1) 327 0670

F05249@mueller.de

5252

Budapest-MOM Park

1123

Bp., Alkotás u.53.

+36 (1) 207 8100

F05252@mueller.de

5257

Budapest Etele Pláza

1119

Bp, Hadak útja 1.

+36 (1) 408 8055

F05257@mueller.de