• A Játék elnevezése, szervezője:

 

A promóciós játék elnevezése: „Müller Facebook nyereményjáték Syoss” (a továbbiakban: „Játék”).

A Játék szervezője: HENKEL Magyarország Kft. székhely: 1095 Budapest,

Lechner Ödön fasor 10/b. (01-09-307515; adószám: 26201720-2-44; a továbbiakban: „Szervező”).

 

 • A Játékban résztvevő és abból kizárt személyek:

 

A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött, természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel, továbbá saját Facebook profillal („Facebook profil”) rendelkezik (továbbiakban: Játékos). 18 éven aluliak számára szülői beleegyezés szükséges a játékban való részvételhez.

 

A Játékból ki vannak zárva:

 • a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1 paragrafusában meghatározott hozzátartozói;
 • a Játék lebonyolítását végző cégek, személyek, ill. azok vezető tisztségviselői, munkavállalói, valamint a lebonyolításban résztvevő megbízottjai, valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1 paragrafusában meghatározott hozzátartozói;
 • azon cégek és személyek, valamint kapcsolt vállalataik, melyek kereskedelmi egységei a Játékban részt vesznek, ill. melyek kereskedelmi egységeiben a Játékban résztvevő termékek kaphatóak, valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1 paragrafusában meghatározott hozzátartozói.
 • azon személyek, akik a korábban futó, Szervező által meghirdetett nyereményjátékokban a nyereményjáték szellemével bármilyen módon összeférhetetlen, vagy azt sértő magatartást tanúsítottak, és ezért őket Szervező kizárta, ill. kizárja minden nyereményjátékából.

 

 

 • A Játék időtartama:

A Játék 2022.12.07. napján 21.00.00 órától 2022.12.13. napján 23.59.59 óráig tart. A Játék időtartamát megelőzően és követően feltöltött pályázatok nem vesznek részt a Játékban.

A pályázat beküldésének ideje a Szervező szerverére történő beérkezés percpontosságú időpontja.

 

 • A nyerésre való pályázat menete:

 

A Játékban az alábbi módon lehet részt venni:

A Játékosnak a Müller Drogéria hivatalos Facebook oldalán a nyereményjátékot meghirdető posztban feltett kérdésre kell helyesen/érdemben válaszolnia a megjegyzés szekcióban.

Egy személy egy pályázat leadására jogosult.

 

A Játékosok a Müller hivatalos Facebook oldalán rendelkezésre bocsátott adataik alapján kerülnek azonosításra. Az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag adatok megváltozása, Facebook profil törlése stb.) Szervező semmilyen felelősség nem terheli.

Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok által regisztrált saját Facebook profilon keresztül küldenek be a Játékba. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált Facebook profilt vesz igénybe, a Játékkal kapcsolatos, e-mail postafiók, Facebook profil használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező mindennemű felelősségét kizárja.

Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen, vagy azt sértő magatartást tapasztal (pl. tömegesen generált e-mail címek, Facebook profilok létrehozását) vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból valamint minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából, illetve nyereményjátékából. Az adott pályázat, illetve a Játékos kizárása miatt, a Szervezővel szemben a kizárt személy semmilyen igényt nem jogosult támasztani illetve kárigényt érvényesíteni.

 

A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy azon pályázókat illetve azon pályázatokat, akik ill. amik nem felelnek meg a jelen szabályzat feltételeinek a Játékból kizárja. Szervező a nem valós adatokkal résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból.

 

A Szervező kizárja a felelősségét minden, a www.facebook.com weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső támadások estére. Tehát amennyiben a weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

 

A Játék feltételeinek elfogadásával a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló és kliens technológia függvényei, és ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja hálózati vagy szerver hiba és egyéb olyan Szervezőn kívül álló tényezők is, mint például (de nem kizárólagosan) levelezőszerverek teljesítménye és esetleges meghibásodása, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. Ezen esetkért a Szervező nem felel.

Nem vállal a Szervező felelősséget olyan esetekben sem, mikor a Játékos által igénybe vett Internetszolgáltató hibájából nem érkezik meg (időben) a regisztráció, illetve a feleken kívül álló okból az Internetszolgáltatás nem elérhető vagy a regisztrációt nem lehet végrehajtani.

 

 • Nyeremények

 

10 db ajándékcsomag. Az ajándékcsomag tartalma:

 • Syoss sampon Keratin
 • Syoss intenzív hajbalzsam Keratin
 • Syoss hajpakolás tégelyes Keratin
 • Syoss hővédő hajformázó spray Keratin
 • Syoss sailor bag

 

A Játék 3. pont alatt megjelölt időtartama alatt beérkezett összes érvényes, a részvételi feltételeknek megfelelő pályázat részt vesz a Játékban.

 • Sorsolás

 

A nyeremények nyertesei sorsolás útján kerülnek meghatározásra. A sorsolás időpontja: 2022. 12. 14. helyszíne: Müller Drogéria Magyarország Bt. (székhely: 1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 8/a)

A sorsolás a fenti helyen és időpontban történik gépi sorsolással.

Elsőként 10 db nyertes, majd ezek pótnyertesei, összesen 10 db pótnyertes kerül kisorsolásra.

A pótnyertes akkor válik a nyeremény jogosultjává, ha a

 • ha a nyertes az Adatkezelő, Müller Drogéria Magyarország Bt. Értesítésre 8 napon belül nem válaszol.
 • ha a nyertes pályázatának érvénytelensége a sorsolást vagy a kiválasztást követően bizonyosodik be.

 

Amennyiben az első pótnyertes hasonlóképp nem válik a nyeremény jogosultjává, ill. az előzőekben meghatározott további feltételek bekövetkezése esetén helyébe a 2. pótnyertes lép, akit hasonló esetben 3. majd a további pótnyertes követ. A pótnyertesek sorrendiségét a húzásuk sorrendje határozza meg.

Egy pályázat csak egyszer kerülhet kisorsolásra, csak egy nyereményre jogosít.

 • Nyertesek értesítése, nyeremények átadása

Az Adatkezelő, a Müller Drogéria Magyarország Bt. nyertest Facebook nyilvános kommentben értesíti („Értesítés”).

A nyertes Játékos köteles az Értesítést haladéktalanul, legkésőbb nyolc naptári napon belül visszaigazolni arra reagálni. Amennyiben a nyertes Játékos az Értesítésre a jelen pontban meghatározott határidőn belül nem reagál, úgy a Nyereményre a továbbiakban nem jogosult, és a Szervező jogosult pótnyertest kijelölni, és részére a Nyereményt átadni.

A Szervező a pályázatok tulajdonjogával kapcsolatban felmerülő vitákkal kapcsolatban kizárja a felelősségét.

A nyeremények átadása postai úton történik.

A nyertesek kötelesek együttműködni a Szervezővel, illetve a megbízásából eljáró bonyolítóval annak érdekében, hogy a nyeremények átadására legkésőbb a Játékos értesítését követő 60 napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségüknek a nyertesek bármelyike nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülményért a Szervező felelőssége nem állapítható meg. A Szervező a nyeremények átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a Játékosra nézve jogvesztő.

Nyeremény átvételére nem jogosult az a Játékos, akinek a részére a Nyereményt azért nem lehet átadni, mert a Pályázatán, illetve az Értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatai nem valósak, hiányosak vagy tévesek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

A tárgynyeremények pénzre és más nyereményre át nem válthatók.

Ha a Játékos korlátozottan cselekvőképes személynek minősül, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével vagy gondnokával együtt jogosult. Cselekvőképtelen nyertes esetén a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére kizárólag a nyertes törvényes képviselője vagy gondnoka jogosult.

A nyereményeket átvevő Játékos a nyereménnyel kapcsolatos szavatossági és jótállási, esetleg kártérítési igényét a jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával/forgalmazójával, ill. a szolgáltatás nyújtójával szemben érvényesítheti. Szervező – szándékos és súlyos gondatlansággal okozott károk kivételével – kifejezetten kizárja a felelősségét a Nyeremény átvétele, ill. az annak érdekében tett cselekmények, valamint a Nyeremény használata, ill. igénybevétele során a Játékost ért minden kárért.

 

 • Adózási kérdések:

 

A nyeremény esetleges személyi jövedelemadó vonzatát a Szervező viseli.

A nyertes köteles minden esetlegesen szükségessé váló az adóügyi adminisztráció szempontjából nélkülözhetetlen vagy azt megkönnyítő adatszolgáltatást biztosítani, ill. nyilatkozatot megadni.

A nyeremény megszerzésének módját az átvételi elismervény igazolja, külön dokumentum kiállítására nem kerül sor.

 

 • Adatkezelés

 

A Játékosok önkéntes részvétele (hozzájárulása) alapján a Játékosok személyes adatait az Müller Drogéria Magyarország Bt. (székhely: 1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 8/a. Cg.: , 01-06-776933 (Adatkezelő)) kezeli a vonatkozó, külön dokumentumban elérhető Adatkezelési tájékoztatóban meghatározottak szerint.

A Müller Drogéria Magyarország Bt. (székhely: 1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 8/a. Cg.: , 01-06-776933) Adatkezelő a Szervező Henkel Magyarország Kft. (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10/b. e-mail: henkel.magyarorszag@henkel.com) részére a nyertesek adatait és a nyertességgel kapcsolatos dokumentumokat továbbítja. A nyertesek e pont szerinti adatai tekintetében a Szervező szintén adatkezelőnek minősül.

 

Szervező, mint adatkezelő adatkezelési tájékoztatója

Az adatkezelés célja, jogalapja, adatkezelés körülményei

Adatkezelés célja: Szervező a nyertesekre vonatkozó adatokat a számviteli jogszabályok alapján adóügyi adminisztrációs célból kezeli és őrzi meg

Az adatok megadása nélkül a nyeremény átvételére nincs lehetőség. Az adatkezelés feltétele az Ön hozzájárulása. A Játékban való részvétel és a nyeremény átvétele önkéntes.

Az Adatkezelő az adatokat harmadik személyek részére (kivéve kisegítő szolgáltatásokat végző partnerei pl. archiválási szolgáltató) nem továbbítja.

Adatkezelés időtartama

A nyertes adóügyi adminisztrációjához szükséges adatait, valamint az ezzel kapcsolatos dokumentációt (átvételi elismervény, sorsolási jegyzőkönyv) Szervező a Számviteli törvényben előírt határidőig, azaz a nyereményjáték lezárását követő 8. év végéig őrzi meg.

 

Az adatkezeléssel kapcsolatban Önt megillető jogok

Az Önről tárolt személyes adatokkal kapcsolatban tájékoztatást kérhet, kérheti az azokhoz való hozzáférését, azok törlését, helyesbítését, az adatkezelés korlátozását, az adatok Ön részére történő kiadását abból a célból, hogy azt másnak továbbíthassa. Ilyen irányú kéréssel kérjük forduljon hozzánk a következő elérhetőségeken: Henkel Magyarország Kft. (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10/b.; e-mail: henkel.magyarorszag@henkel.com).

A hozzájárulás visszavonása nem befolyásolja a visszavonást megelőzően adott hozzájárulás alapján végzett adatkezelés jogszerűségét.

Ön a személyes adataira vonatkozó jogainak vélelmezett megsértése esetén panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu; cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., telefon: +36-1-391-1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu fordulhat.

 

 • Vegyes rendelkezések:

 

A résztvevők a részvétellel elfogadják a hivatalos játékszabályt.

A Játék semmilyen módon nem szponzorált a Facebook által, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódik a Facebook-hoz. Az adatszolgáltatás nem a Facebook részére, hanem a Szervező részére történik. A Facebook-ot a Játékkal kapcsolatban nem terheli felelősség.

Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ideértve a Játék határidő előtti befejezését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.

A részletes játékszabályzat elérhető a (mueller.co.hu ) honlapon.

Budapest, 2022. november 21.

HENKEL Magyarország Kft.

Szervező