Adventi kalendárium nyereményjáték adatkezelési tájékoztatója


A Müller Drogéria Magyarország Bt. (a továbbiakban: adatkezelő) az alábbiak szerint tájékoztatja az adventi kalendárium nyereményjátékban résztvevőket (a továbbiakban: érintett) a játék lebonyolítása érdekében megvalósuló adatkezelésről:

1. Az adatkezelő neve és elérhetőségei:
Müller Drogéria Magyarország Bt.

Székhely:1117 Budapest Prielle Kornélia utca 8/A,
Telefon: +36-1-463-8840;

E-mail: info@mueller.co.hu

2. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei:
Martin Kuhr

E-mail: datenschutzbeauftragter@mueller.de

3. Az adatkezelés jogalapja:
Az érintett jelen Adatkezelési tájékoztató ismeretében tett hozzájárulása, amelyet a nyereményjátékra való elektronikus jelentkezése során a megfelelő jelölőnégyzet kipipálásával és jelentkezés beküldésével tesz meg.

4. Az adatkezelés célja és tárgya:
Az adatkezelés célja az adatkezelő által szervezett Adventi kalendárium nyereményjáték lebonyolítása, amelynek részletes leírását a Játékszabályzat tartalmazza. A nyereményjátékban való részvételhez az alábbi személyes adatok megadására van szükség az elektronikus úton történő jelentkezés során: név, lakcím, e-mail cím.

Az adatkezelő a nyereményjáték adott napi nyerteseinek listáját névvel és településsel közzéteszi honlapján annak érdekében, hogy a résztvevők értesülhessenek nyereményükről. A nyertesek listája sorsolási napokra lebontva érhető el 2022. január 31. napjáig. Bármely nyertes kérésére adatkezelő mellőzi a nyertesek listájában való feltüntetését, amely kérését az érintett az adatkezelő fenti elérhetőségein terjesztheti elő. A nyertes erre vonatkozó adatkorlátozási igénye nem befolyásolja a nyereményre való jogosultságát.

Adatkezelő az érintettek e-mail címét a nyereményről való értesítéséhez, lakcímét a nyeremény kézbesítéséhez veszi igénybe. Amennyiben az érintett a nyeremény kézbesítését a jelentkezés során megadott lakcímétől eltérő címre kéri, úgy adatkezelő a kézbesítés teljesítéséhez ezen személyes adatot is rögzíti.

5. Tárolás időtartama és az időtartam meghatározásának szempontjai:
Adatkezelő az érintettek személyes adatait a nyereményjátékkal kapcsolatos esetleges kérések és panaszok megválaszolása, valamint a nyeremények kézbesítése érdekében 2022. február 28. napjáig tárolja, amely időpontot követően valamennyi személyes adatot véglegesen töröl adatbázisából.

6. Az adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái:
A nyereményjátékkal összefüggő adatkezelést az adatkezelő szervezetrendszerén belül az adatkezelő Marketing Osztálya végzi.

A jelentkezés során elektronikusan megadott személyes adatok összesítését és az adatkezelő részére történő továbbítását adatfeldolgozóként az adatkezelő tárhelyszolgáltatója végzi, amelynek elérhetőségei:

Müller Handels GmbH & Co. KG

Albstr. 92

89081 Ulm

E-mail: info@mueller.de

A nyeremények kézbesítéséhez szükséges személyes adatokat az adatkezelő a kézbesítést végző Csomagpont Logisztikai Kft. részére továbbítja.

7. Tájékoztatás az érintett jogairól
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a GDPR 15. cikkében felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, ill. jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését (GDPR 16. cikk). Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, amennyiben a GDPR 17. cikkében felsorolt indokok valamelyike fennáll, pl. ha a személyes adatokra már nincs szükség az elérni kívánt célból (a törléshez való jog).
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a GDPR 18. cikkében felsorolt feltételek valamelyike teljesül, pl. ha az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, az adatkezelő általi vizsgálat idejére.
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak (GDPR 21. cikk).

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja (GDPR 7. cikk (3) bekezdés). Az érintett hozzájárulásának visszavonására e-mailben vagy postai úton van lehetőség.

 A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét (hozzájárulás visszavonásának joga). A hozzájárulás visszavonása esetén az érintett további részvételére a nyereményjátékban nincs lehetőség.

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR rendeletet (GDPR 77. cikk). Az érintett ezt a jogot a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállam felügyeleti hatóságnál érvényesítheti.
Az illetékes felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, H-1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Budapest, 2021.11.30.