Baba nyereményjáték

Unilever Magyarország Kft. (székhely: 1138 Budapest, Váci út 121-127/D, Cégjegyzékszám: 01 09 078247, Adószám: 10584473244, továbbiakban: Szervező), mint szervező a jelen játékszabályzatban meghatározott, Baba nyereményjátékot (továbbiakban: Nyereményjáték) szervezi.
A Müller Drogéria Magyarország Bt. (székhely: 1117 Budapest Prielle Kornélia utca 8/a Cg.: , 01-06-776933 továbbiakban Lebonyolító), mint a jelen játékszabályzatban és a www.mueller.co.hu oldalon meghatározott adatvédelmi szabályzatban foglaltaknak megfelelően, Baba nyereményjáték (továbbiakban: Nyereményjáték) bonyolítja le.

1. Részvételi feltételek
A Nyereményjátékban azok vehetnek részt, akik Müller weboldalon, elfogadják jelen Szabályzatot és a Lebonyolító oldalán meghatározott adatvédelmi szabályzatot (továbbiakban: Felhasználó).
Amennyiben a Felhasználó korlátozott cselekvőképességű vagy cselekvőképtelen, úgy regisztrálni, valamint a Nyereményjátékban részt venni csak törvényes képviselője hozzájárulásával jogosult.
A Szervező nem vállal felelősséget, ha a Felhasználó a saját adatait hibásan, vagy hiányosan adta meg.
A Nyereményjátékból ki vannak zárva a Szervező és Lebonyolító alkalmazottai, valamint ezen személyek hozzátartozói.
A Nyereményjátékban való részvétel a jelen Szabályzat automatikus elfogadását jelenti.

2. A Játék időtartama: 2021.09.11. 10.00 óra – 2021.09.19.. 23.59 óra
Nyeremény, eredményhirdetés: a nyereményjátékban 5 nyertest sorsolunk ki azok között, akik a szabályzatnak megfelelően a feltett kérdésre történő helyes válaszadással játszanak. A nyertesek fejenként 1 db ajándékcsomagot nyernek meg.
A nyerteseket sorsolás útján választjuk ki. A sorsolás időpontja: 2021.09.20. 10:00
A nyertes kiválasztása Facelift rendszeren keresztül, véletlenszerű sorsolás útján történik.
Nyereményjáték felületének, így a játék lezárásának ideje: 2021.09.19. 23.59 óra
Eredményhirdetés sorsolás alapján: 2021.09.20.
Eredményhirdetés a Müller Magyarország Facebook oldalán (a nyertes kommentre adott válaszüzenetben), valamint a Nyertes Facebook üzenet útján történő értesítésével zajlik. Abban az esetben, ha a nyertest 8 napon belül nem sikerül beazonosítani vagy kapcsolatot felvenni, illetve ha a nyertes további 20 napon belül nem tudja igazolni jogosultságát, úgy helyette pótnyertes kerül kisorsolásra.

3. A Játék menete
1. Keresd fel a Müller Magyarország Facebook oldalát
2. Tájékozódj a részletekről.
3. A feltett kérdésre válaszold meg kommentben a szerinted helyes megoldást. 

Egy felhasználó csak egyszer adhat választ a nyereményjátékban. A többször válaszolók kizárásra kerülnek a nyereményjátékból.

4. Az ajándékról a nyereményjáték során a következő ajándékok nyerhetőek meg:

5db Baba ajándékcsomag, melynek tartalma:
  • Baba törölköző
  • Baba gumikacsa
  • Baba lanolinos 400ml tusfürdő 2db
  • Baba almafröccs 400ml tusfürdő 2db
  • Baba Vadszeder férfi tusfürdő 400ml 2db
A Szervező az ajándékváltoztatás jogát fenntartja. A Nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre át nem váltható.
A Lebonyolító a nyertes Játékost privát Facebook üzenetben értesíti a nyeremények átvételének részleteiről. A Szervező és a Lebonyolító az ajándékok tekintetében sem szavatosságot, sem garanciát nem vállal. A Szervező és Lebonyolító nem oszt szét a jelen Játékszabályban felsorolt nyereményeken felül egyéb nyereményt.
A játék során megadott válasz megadásával a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn és Lebonyolítón kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

5. A válaszadást a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Lebonyolító megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatják. Szervező és Lebonyolító fenntartja a jogot, hogy a fenti alapelveket megsértő Játékos regisztrációját az oldalról eltávolítsák és a Játékost a Játékból kizárják.

6. A Szervező és Lebonyolító a nyeremények postázása tekintetében minőségi felelősséget nem vállal. Amennyiben a nyertes a nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől és a Lebonyolítótól nem követelheti.
A nyeremények postázását a Checksum Informatikai és Kereskedelmi Kft. végzi. (székhely: 1188, Budapest, Ady Endre utca 135/a, cégjegyzékszám: 01-09-994126, adószám: 13985127-2-43).

7. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályt indokolt esetben bármikor megváltoztathassa.

8. Adatkezelési Tájékoztató: A Játékos a Játékban való részvétellel önkéntes hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Játék során általa megadott és a Játék során keletkezett személyes adatai (azaz a neve, e-mail címe, a Játékban való részvételének, esetleges nyertességnek ténye, a Játékos válasza a feltett kérdésre, a Játékban való részvétel módja és dátuma, időpontja) a Szervező adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervező a Játék lebonyolítása céljából minden további ellenszolgáltatás nélkül felhasználhassa. Az adatok kezelője a Szervező Unilever Magyarország Kft, aki az adatokat a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679/EU rendelet (GDPR), valamint a további vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint kezeli. Az adatkezelés jogalapja a Játékos önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont). A Szervező az adatokat addig kezeli, ameddig azokra a Játék lebonyolítása céljából szüksége van, de legkésőbb a Játék végét követő 3 hónapig, illetve esetleges jogszabályi kötelezettség esetén az adott jogszabályban meghatározott ideig (pl. a számvitelről szóló 2000. évi tv. 169. par. értelmében „A gazdálkodó az üzleti évről készített beszámolót, az üzleti jelentést, valamint az azokat alátámasztó leltárt, értékelést, főkönyvi kivonatot, továbbá a naplófőkönyvet, vagy más, a törvény követelményeinek megfelelő nyilvántartást olvasható formában legalább 8 évig köteles megőrizni.”, mely nyilvántartások, bizonylatok – pl. átadás átvételi jegyzőkönyv - a nyertesek azokon szereplő személyes adatait is tartalmazzák.  A 8 éves kötelező megőrzési idő a tárgyévet követő év június 1. napján indul).

Az a Játékos, aki nem kívánja, hogy a Szervező a személyes adatait a Játék lebonyolítása céljából kezelje, a hozzájárulását bármikor indokolás nélkül visszavonhatja, a következő címeken:

 • Unilever Magyarország Kft (1138 Budapest, Váci út 121-127.);

A Játékos az Unilever Magyarország Kft (1138 Budapest, Váci út 121-127.) címen  vagy a privacy.huad@unilever.com e-mail címen élhet az adatkezeléssel kapcsolatos jogaival:  kérheti a rá vonatkozó személyes adatok törlését, az azokhoz való hozzáférést, azokról tájékoztatás adását, kérheti a személyes adatok helyesbítését, azok kezelésének korlátozását, tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, illetve élhet adathordozhatósági jogával.

Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Játékos tudomásul veszi, hogy

 • amennyiben nem adja meg a Játék lebonyolításához szükséges személyes adatait vagy amennyiben a hozzájárulását visszavonja, a személyes adatok törlését kéri az ajándék kupon átadását megelőzően, az lehetetlenné teszi a Játékban való részvételét és a Játékból való kizárásához vezet; valamint
 • amennyiben jogszabály a Szervező részére kötelező adatkezelést ír elő, a Játékos által kért törlésnek a Szervező csak ezen kötelező adatkezelést követően tud eleget tenni.

A Játékos tudomásul veszi továbbá, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Az adatok feldolgozását a Szervező megbízásából a Müller Drogéria Magyarország Bt., valamint a Checksum Informatikai és Kereskedelmi Kft. adatfeldolgozó végzi. A nyeremény szolgáltatásában, kézbesítésében résztvevő további adatfeldolgozó a Checksum Informatikai és Kereskedelmi Kft.

Az adatkezeléssel kapcsolatban az Unilever adatvédelmi tisztségviselőjével az unilever.privacy@unilever.com e-mail címen léphet kapcsolatba, jogorvoslatért pedig bírósághoz (akár lakóhelye, tartózkodási helye szerint) vagy az illetékes adatvédelmi hatósághoz, Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH, 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., ugyfelszolgalat@naih.huhttp://www.naih.hu/) fordulhat.

A Szervező tájékoztatja arról is a Játékost, hogy amennyiben a Szervező lehetővé teszi azt is, hogy a Játékos párhuzamosan más célú adatkezeléshez is hozzájáruljon (pl. reklámtartalmú üzenetek – hírlevelek – Szervező általi küldéséhez), akkor az a külön hozzájárulás is teljesen önkéntes és a jelen Játékhoz semmilyen módon nem kapcsolódik (nem előfeltétele a jelen Játékban való részvételnek és nem befolyásolja a nyerési esélyeket, valamint nem a jelen Adatkezelési Tájékoztató vonatkozik a más célú adatkezelésre).

Tájékoztatjuk, hogy az Unilever további adatkezelési tájékoztatói ezeken a linkeken érhetőek el: Adatvédelmi Nyilatkozat, Sütikre Vonatkozó Nyilatkozat (valamint a www.unilever.hu – és valamennyi további, az Unilever tulajdonában álló – weboldalon).

A Szervező felhívja arra a Játékosok figyelmét, hogy a Facebook, mint önálló adatkezelő, a saját felelősségére maga is kezel személyes adatokat a saját Adatkezelési Szabályzata alapján, a jelen Játéktól függetlenül is, amely adatkezelési feltételeket minden regisztrált Facebook fiókkal rendelkező elfogadott a regisztrációkor.

Budapest, 2021. szeptember 10.